Zasady wymiany z deklaracją – Plik do pobrania

Zasady uczestnictwa w wymianie organizowanej przez Stowarzyszenie Puszczykowo-Châteaugiron

– wymiana polega na dobrowolnym wyjeździe i pobycie w rodzinie francuskiej członków Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron w okresie letnim. Zakłada odwzajemnienie w formie przyjęcia i goszczenia u siebie uczestników wymiany ze strony francuskiej kolejnego lata;

– wymiana obejmuje wyjazd do miasta partnerskiego z grupą zorganizowaną przez Stowarzyszenie w ramach porozumienia obu stron, na zaproszenie strony goszczącej;

– podczas pobytu w Bretanii wszyscy uczestnicy mieszkają w domach rodzin goszczących uczestnikiem wymiany może być każdy mieszkaniec Puszczykowa po spełnieniu niezbędnych warunków (patrz kryteria kwalifikacji);

Cele wymiany:

– poznawanie odrębnej historii, kultury i języka regionu Bretanii;

– promocja Puszczykowa, regionu Wielkopolski oraz całego kraju w Bretanii;

– wzajemne poznawanie się mieszkańców Puszczykowa i miasta partnerskiego Châteaugiron;

– szukanie możliwości współpracy w różnych dziedzinach życia społeczeństwa polskiego i francuskiego.

Służą temu wspólne wycieczki po najpiękniejszych zakątkach regionu, spotkania, debaty, imprezy kulturalne, uroczystości oraz nieformalne spotkania i rozmowy z Francuzami.

Organizatorzy oferują możliwość prezentowania dorobku artystycznego członków Stowarzyszenia.

– istnieje możliwość przygotowania odrębnych elementów programu dostosowanych do potrzeb i zainteresowań młodzieży polskiej i francuskiej – po wcześniejszym zawarciu porozumienia z francuską stroną stowarzyszenia;

– niepełnoletni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczą wyłącznie pod opieką rodzica lub innej pełnoletniej osoby np. członka stowarzyszenia; dopuszcza się wyjazd grupy młodzieży uczącej się pod opieką dorosłego opiekuna.

Osoby chcące wziąć udział w wymianie w danym roku muszą spełnić następujące warunki:

1. zgłosić chęć wyjazdu w terminie podanym przez organizatorów;
2. posiadać aktualną roczną opłatę członkowską w Stowarzyszeniu;
3. zadeklarować przyjęcie gościa(i) z Francji podczas przyszłorocznej wymiany;
4. uczestniczyć w spotkaniach i pracach Stowarzyszenia przygotowujących do wyjazdu.

Mile widziana, ale niekonieczna, podstawowa znajomość języka francuskiego.

Kryteria kwalifikacji uczestników wymiany spośród zgłoszonych chętnych

/kwalifikacja dotyczy wszystkich chętnych, którzy spełnili ww. warunki naboru/

1. Pierwszeństwo udziału w wymianie mają:

– mieszkańcy miasta Puszczykowo będący członkami Stowarzyszenia;

– osoby przyjmujące w minionych latach gości z Francji nie korzystające dotychczas z prawa do rewizyty;

– osoby zaangażowane w działalność Stowarzyszenia, systematyczny udział w spotkaniach i pracach.

2. W przypadku liczby zainteresowanych wyjazdem przekraczającej liczebność grupy zaproszonej

dodatkowymi kryteriami będą:

– kolejność zgłoszeń;

– terminowość płaconych składek, opłat związanych z wyjazdem;

– deklarowany udział w kolejnych wymianach mieszkańców miast partnerskich;

– osoby z podstawową znajomością języka francuskiego.

Informacja o wynikach kwalifikacji wraz z listą uczestników wyjazdu podana zostaje do wiadomości na spotkaniu Stowarzyszenia do dnia 31 III roku, w którym odbywa się wyjazd. Pozostali chętni mogą być na liście rezerwowej, po podtrzymaniu gotowości wyjazdu prezesowi Stowarzyszenia.

Po zakwalifikowaniu do wyjazdu osoby wpisane na listę wyjazdową zobowiązane są:

– aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach i pracach Stowarzyszenia związanych z wyjazdem;

– wnosić w terminie opłaty związane z planowanym wyjazdem;

– uregulować wszystkie płatności, dopilnować aktualizacji paszportu, ubezpieczeń zdrowotnych;

– zaakceptować ustalone zasady służące bezpieczeństwu i komfortowi wyjazdu wszystkich uczestników.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wyjeździe Zarząd Stowarzyszenia powiadamia osoby z listy rezerwowej szukając „zastępstwa”. Osoba rezygnująca ponosi odpowiedzialność finansową wynikającą z uiszczonych wcześniej przedpłat związanych z kosztami rezerwacji noclegów, wyżywienia , dojazdu, …. . Jeśli uda się znaleźć na czas innego kandydata chętnego do wyjazdu w jej miejsce koszty rezerwacji są zwracane osobie rezygnującej oraz pokrywane przez osobę wpisywaną na listę wyjeżdżających.