Statut
Stowarzyszenia Puszczykowo –
Châteaugiron

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Puszczykowo – Châteaugiron.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie prawa i niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Działalność Stowarzyszenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej nie będzie sprzeczna z przepisami danego kraju.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Puszczykowo koło Poznania.

§ 5

Stowarzyszenie używa podłużnej pieczęci zawierającej nazwę Stowarzyszenia i aktualny adres.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o pokrewnym charakterze i celach działania.

§ 7

Stowarzyszenie jest organizacją niezależną.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania.

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działań zmierzających do zacieśnienia współpracy społeczności Puszczykowa ze społecznością Châteaugiron oraz promowanie regionu.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą mającymi taki sam cel działania,
b) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,
c) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia,

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizacją celu i zadań Stowarzyszenia.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. Może być obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie tytułu członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 13

1. Członek ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
e) noszenia odznaki organizacyjnej.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest:
a) czynnie uczestniczyć w pracach stowarzyszenia oraz propagować jego program,
b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać roczną składkę członkowską i zadeklarowane świadczenia.

§ 14

1. Członek wspierający lub honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w §13 ust. 1 pkt. b-e.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dwóch lat,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
e) pozbawienie tytułu członka honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
W przypadku określonym pkt. c niniejszego paragrafu orzeka Zarząd, a w przypadku określonym w pkt. d Sąd Koleżeński zawiadamia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna.

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

§ 17

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzenia mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w §17 ust. 2,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu – 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w §17 ust. 1
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na żądanie co najmniej ¼ członków zwyczajnych.
6. W przypadku określonym w ust. 5 pkt. b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) uchwalanie statutu i jego zmian,
c) uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
d) uchwalanie budżetu,
e) wybieranie i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Stowarzyszenia,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
i) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
j) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
k) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez obrady,
n) podejmowanie decyzji w sprawie majątku nieruchomego.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków w liczbie od 1 do 5.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 23

Do zakresu działań Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) określenie szczegółowych kierunków działania,
c) ustalanie budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
g) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
i) prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 25

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
c) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

Sąd Koleżeński

§ 27

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 28

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
b) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
c) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 29

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członkowskich,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 30

Zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin Sądu Koleżeńskiego przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze.

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności gospodarczej.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33

1. Majątek, w tym fundusze Stowarzyszenia mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów i zadań Stowarzyszenia określonych w Statucie oraz zgodnie z programem działania Stowarzyszenia.
2. Kwoty wydatkowane z funduszy Stowarzyszenia nie mogą przekraczać wysokości określonej w budżecie Stowarzyszenia.

§ 34

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

ROZDZIAŁ VI
Działalność gospodarcza.

§ 35

1. Decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia może podejmować Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia określa:
a) formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Stowarzyszeniu.
b) składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 36

Zarząd Stowarzyszenia może określić maksymalną kwotę, jaka może być zaangażowana – jako zobowiązanie Stowarzyszenia – w dany rodzaj działalności gospodarczej.

§ 37

1. Członkowie prowadzący działalność gospodarczą są uprawnieni do występowania w Imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz a po uzyskaniu upoważnienia Zarządu mogą ustanowić pełnomocników działających w ich imieniu.
2. Członkowie prowadzący działalność gospodarczą składają Zarządowi okresowe sprawozdania z tej działalności oraz informacje o trudnościach w prowadzeniu działalności.

§ 38

Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić nadane przez siebie upoważnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, odwołać z funkcji członków prowadzących działalność gospodarczą i powołać nowych członków.

§ 39

1. Nadzór nad działalnością gospodarczą Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
2. Nadzorujący mają prawo w każdym czasie uzyskać wyjaśnienia od członków prowadzących działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia, dokonać lustracji tej działalności i przedstawić wnioski Zarządowi.

 

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 40

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy przejściowe.

§ 41

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.